Saturday, November 21, 2015

 

विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको विकास । धर्मको विवेक सहृदयताको सम्बन्ध ।।

विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति ।
धर्मको विवेक सहृदयताको सम्बन्ध ।।

This page is powered by Blogger. Isn't yours?